Integritetspolicyn berör hanteringen av personuppgifter tillhörande kunder, leverantörer och andra samarbetspartner för Welas Oy Ltd. Skyddandet av personuppgifter är viktigt för oss och vi följer bestämmelser angående dataskydd.

Registeransvarig

Welas Oy Ltd
FO-nummer: 2261734-3
Strömlinjen 8 H
FI-65320 Vasa
info(at)welas.fi

Kontaktperson

Pekka Mikkonen
Strömlinjen 8 H
FI-65320 Vasa

pekka.mikkonen(at)welas.fi
tel. +358 50 368 5133

Registrets namn

Welas Oy Ltd:s kund- och marknadsföringsregister.

Syftet med hantering av personuppgifter

Syftet med hantering av personuppgifter är skötseln av kund-, leverantör- och andra samarbetsrelaterade aspekter samt avtalshantering. Hantering av personuppgifter är nödvändigt för att uppfylla den registeransvariges berättigade intressen angående marknadsföring och kundbetjäning, uppfyllandet av avtalsskyldigheter, uppfyllandet av åtgärder på begäran av den registrerade personen innan ingående av avtal och/eller uppfyllandet av lagstadgade skyldigheter.

Vi använder inte uppgifter för automatiskt beslutsfattande eller profilering.

De registrerade

Registrerade är kontaktpersoner hos nuvarande och potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartner.

Registrets innehåll

I registret sparas endast ändamålsenlig och för hanteringen nödvändig information, såsom namn, telefonnummer och kontaktuppgifter. Dessutom sparas avtalsrelaterad information, information angående fakturering och indrivning samt information relaterad till upprätthållande av kundrelationer.

Regelbundna informationskällor

Personuppgifter kan fås från den registrerade personen själv, från kunder, leverantörer och/eller samarbetspartner bl.a. genom offertförfrågningar, avtal, beställningar, fakturor, per e-post, per telefon eller via möten. Information kan även inlämnas via kontaktformuläret på vår hemsida.

Förvaring av personuppgifter och begränsning av deras användning

Personuppgifter hanteras konfidentiellt, ändamålsenligt och säkert. Information uppdateras vid behov och otillräcklig samt felaktig information tas bort eller ändras. Uppgifter sparas endast så länge de är funktionellt sett nödvändiga för den registeransvarige.

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter utelämnas inte åt utomstående i marknadsföringssyfte. Hantering av personuppgifter kan delvis läggas ut på entreprenad på en tredje part, varvid vi garanterar, genom avtalsarrangemang, att personuppgifterna hanteras enligt ikraftvarande dataskyddsföreskrifter och även annars korrekt.

Personuppgifter utlämnas inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Personuppgifternas registerförare

Endast vissa förhandsbestämda arbetstagare hos den registeransvarige har tillgång till information innehållande personuppgifter. Uppgifterna är skyddade både enligt tekniska och organisatoriska åtgärder.

Förflyttning av uppgifter utanför EU eller EES-området

Uppgifter i Welas Oy Ltd:s kundregister förflyttas inte utanför EU eller EES-området.

Cookies

Vår hemsida använder sig av cookies. Sidan skickar en cookie till webbläsaren – en liten textfil som sparas på datorns hårddisk. Det används både tillfälliga cookies, som stängs när du stänger webbläsaren, och varaktiga cookies, som sparas på datorns hårddisk. Cookies används för att följa upp besökarantalet på hemsidan. All insamlad information är anonym, och utförda funktioner på nätet kan inte anknytas till en specifik person med hjälp av den. Om du vill så kan du undvika cookies genom att ändra inställningarna för din webbläsare och förhindra användningen av dem.

Den registrerades rättigheter

Den registrerade har följande rättigheter. Begäran om utnyttjande av dem ska skickas till följande adress: Welas Oy Ltd, Pekka Mikkonen, Strömlinjen 8 H, FI-65320 Vasa, eller per e-post: pekka.mikkonen@welas.fi

Rätt till korrigering av uppgifter

Den registrerade kan be om korrigering av felaktiga eller otillräckliga uppgifter som berör honom/henne.

Rätt till invändning

Den registrerade kan invända sig mot behandling av personuppgifter om denne anser att de behandlats olagligt.

Förbud mot direkt marknadsföring

Den registrerade har rätt att förbjuda att personuppgifter används för direkt marknadsföring.

Rätt till avskrivning

Den registrerade har rätt att be om avskrivning av personuppgifter om de inte kräver behandling. Vi behandlar avskrivningsbegäran, varefter vi antingen tar bort uppgifterna eller ger en motivering till varför uppgifterna inte kan avskrivas.

Vänligen beakta, att den registeransvarige kan ha en lagstadgad eller annan rätt till att behålla uppgifter som begärs att bli avskrivna. Den registeransvarige har bl.a. skyldighet till att bevara bokföringsmaterial under en förhandsbestämd tidsperiod (10 år) enligt Bokföringslagen (kap 2, 10 §).

Återkallande av samtycke

Om behandlingen av den registrerades personuppgifter endast baserar sig på samtycke och inte på t.ex. en kundrelation, så kan den registrerade återkalla sitt samtycke.

Den registrerade kan överklaga beslutet hos dataombudsmannen

Den registrerade har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av den omtvistade informationen tills ärendet har uppklarats.

Rätt att överklaga

Den registrerade har rätt att framföra ett klagomål hos dataombudsmannen, om den registrerade känner att vi har brutit mot ikraftvarande dataskyddslagstiftning i.o.m. behandling av personuppgifter.

Dataombudsmannens kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

Welas Oy Ltd
Strömlinjen 8 H
FI-65320 Vasa
info(at)welas.fi